Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Правни послови

Дефиниција:

Правни посао је изјава воље физичког или правног лица која производи правно дејство (настанак, престанак, пренос или измјену постојећих субјективних права).  Субјективно грађанско право је овлашћење које објективно право (нпр. неки закон или други пропис) признаје правном субјекту (правном или физичком лицу).

Изјава воље (горе споменута), мора да потиче од лица које има пословну способност (пословна способност настаје пунољетством, а некада и раније), изјава воље мора бити озбиљна, слободна (да није нпр. изнуђена), изјава воље некада мора бити дата у одређеној форми (нпр. писменој) када то закон захтијева (нпр. уговор о промету непокрентости), те да су дејства изјављене воље у складу са уставним начелима и императивним нормама (нормама које прописују тачно одређено понашање).

Изјава воље може бити: изричита или прећутна.

Изричита воља се изражава ријечима или уобичајеним знацима (климање главом, подизањем руке или нпр. руковањем у неким пословима).

Прећутна изјава је она која је учињена одређеним понашањем или држањем (назива се и тзв. конклудентне радње). Примјер за прећутну изјаву је нпр. када насљедник не дође на оставинску расправу – оставински суд ће сматрати да се насљедник прихватио свога дијела.

Врсте правних послова

 • Једнострани и двострани правни послови

Једнострани правни послови су послови који се састоје из воље једног лица (нпр. тестамент, отказ, јавно обећање награде и др.)

Двострани правни послови (уговори) су сагласне изјаве воља двију страна (нпр. уговор о продаји, уговор о закупу и сл.).

На једно страни, било код једностраних правних послова било код уговора, може се појавити множина лица. Тада, опет неће бити многостраних послова већ само једностраних и двостраних (нпр. уговор о поклону којим поклонодавац поклања земљу поклонопримцима којих има 10, или уговор о продаји куће гдје се на страни продаваца појављује 5 сувласника, а на страни купаца 10 лица која ће постати сувласници са одређеним удјелима).

 • Теретни и доброчини правни послови

Теретни правни послови су они правни послови код којих се даје нека накнада за оно што се добија (куповина – цијена).

Доброчини правни послови су они правни послови код којих се не даје накнада за оно што се добија (нпр. тестамент, поклон, послуга).

 • Правни послови међу живима и правни послови за случај смрти

Правни послови међу живима производе правна дејства за живота оних који су правни посао склопили (нпр. куповина).

Правни послови за случај смрти су правни послови такође живих људи, али чије се правно дејство одлаже до смрти одређеног лица (нпр. тестамент и сл.).

Уговор о доживотном издржавању је мјештовитог карактера. Давалац издржавања даје издржавање до смрти примаоца издржавања. Након смрти, имовина примаоца издржавања прелази на даваоца издржавања.

 • Неформални и формални правни послови

Код неформалних правних послова воља се може изјавити на различите начине (нпр. изричито, прећутно, усмено, писмено и сл.). У правилу је већ број неформалних послова у односу на формалне. Међутим, формом се обезбјеђује доказ о постојању правног посла и његова садржина.

Код формалних правних послова закон намеће обавезу да изјава воље буде у тачно одређеној форми (нпр. писмено (уговор о промету непокретности) или пред судијом (уговор о доживотном издржавању) или пред одређеним државним органом (овјерен од суда нпр. уговор о промету непокрентости)).

Да би се предуприједило да не дође до штетних посљедица и немогућности доказивања правних послова имамо двије врсте форме:

Ad solemnitatem – посао који није предузет у тој форми не производи правне посљедице (нпр. уговор о промету непокретности мора бити писмен и мора бити овјерен од стране недлежног органа) и

Ad probationem – посао који није предузет у тој форми производи правне посљедице, али да би се доказивало да је посао склопљен, оваква форма служи у сврху доказивања постојања правног посла (нпр. уговор о куповини пшенице).

Али и странке могу предвидјети да за правни посао који предузимају ће се сматрати да је предузет ако се нпр. уговор стави на папир и потпише. У супротном нема правног посла иако би правни посао могао и без папира и потписа бити закључен.

 • Каузални и апстрактни правни послови

Каузални правни посао је таква врста правног посла из кога се види све што се дешава у правном послу. Дакле, видмо ко се обавезује и у чему се састоји обавеза једне или обе стране правног посла (нпр. уговор о куповини).

Апстрактни правни послови су послови код којих се не види разлог због чега је једна страна дужна другој страни (нпр. код мјенице или обећање и признање дуга).

ВРСТЕ УГОВОРА

 • Једнострано обавезни и двострано обавезни уговори

Једнострано обавезни уговори су они уговори који стварају обавезу само за једну страну (само повјерилац и само дужник – па макар то била и множина лица са једне односно друге стране – нема мјешања између повјериоца и дужника, они се налазе на различитим странама).

Двострано обавезни уговори су такви уговори из којих настају обавезе за обе стране, а то значи да је свака страна истовремено и повјерилац и дужник (нпр. купопродаја, продавац је и повјерилац (тражи исплату цијене) и дужник (обавезан је испоручити ствар)).

Подјела је извршена с обзиром како су расподјељена права и обавезе. Сви уговори су двострани правни послови.

 • Комутативни и алеаторни уговори

Комутативни уговири су такви уговори код којих се у моменту њиховог закључења зна ко ће бити повјерилац, а ко дужник и какве су обавезе и права.

Код алеаторних уговора (уговора на срећу) се не зна ко ће бити повјерилац а ко дужник (уговор о опклади) или се не зна колико ће на крају бити обавезе за једну или другу страну (уговор о доживотном издржавању) (уговор о осигурању).

Прави комутативни уговори могу бити изражени и као алеаторни (нпр. куповина рода шљиве – па колика год буде – а цијена је унапријед одређена).

 • Уговори са тренутним и уговори са трајним чинидбама

Уговори са тренутним чинидбама су такви уговори гдје се обавеза дужника извршава једнократно и одједном (нпр. уговор о куповини).

Уговори са трајним чинидбама су такви уговири гдје се обавеза дужника извршава у дужем или краћем периоду у одређеном временском интервалу низом поступака (нпр. плаћање купопродајне цијене у 12 рата).

 • Индивидуални и колективни уговори

Индивидуални уговори су уговори између физичких и правних лица и производе правна дејства само између уговорних страна.

Колективни уговори су уговори организације послодаваца са синдикатом којим се уређују одређена питања из радног односа, а такав уговор је обавезан за све (и за послодавце и за раднике који се не слажу са таквим уговором).

 • Лични и нелични уговори

Нелични уговори су уговори који не зависе од личних квалитета уговорних страна (нпр. уговор о куповини).

Лични уговор је уговор који се закључује с обзиром на личне квалитете уговорних страна (нпр. наручена биста од познатог кипара).

 • Реални уговори

Реални уговори су такви уговори гдје се уговори закључују предајом ствари (нпр. зајам, послуга).

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.