Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Поништење исправа

У поступку за поништење домаће исправе на којој се непосредно заснива неко материјално право и чије је посједовање нужно за оствривање тога права, прогласиће се да је исправа изгубила своју важност ако је украдена, изгорјела или на било који начин нестала или уништена, осим ако законом није забрањено поништење такве ипсраве.

Под условима који су горе изречени може се поништити и исправа на којој се заснива неко нематеријално право, кад не постоје подаци на основу којих надлежни орган може да изда дупликат те исправе.

О приједлогу за поништење исправе коју је издао орган Републике или Града односно општине и предузећа одлучује суд на чијем се подручју налази сједиште издаваоца исправе.

О приједлогу за поништење исправе, кад је у исправи назначено мјесто испуњења обавезе, одлучује суд на чијим се подручју налази мјесто испуњења обавезе.

Ако се по напријед наведеним приједлозима не може одредити надлежност суда, о приједлогу за поништење исправе одлучује суд на чијем се подручју налази сједиште, пребивалиште или боравиште предлагача. Приједлог за поништење исправе може поднијети свако лице које је на основу те исправе овлашћено да остварује неко право или има правни интрес да се настала исправа поништи.

Приједлог за поништење исправе садржи битне састојке исправе, чињенице из којих произилази да је предлагач овлашћен за подношење приједлога, као и податке из којих произилази вјероватноћа да је исправа нестала или уништена.

Уз приједлог се, ако постоји, прилаже и препис исправе. Једним приједлогом може се захтијевати поништење више исправа под услвом да је мјесно надлежан исти суд.

Ако при претходном испитивању приједлога суд утврди да нису испуњене претпоставке за покретање поступка, приједлог ће се рјешењем одбацити.

Ако приједлог не одбаци, суд ће наложити издаваоцу исправе и повјериоцу да се у одређеном року изјасне да ли је исправа чије се поништење предлаже била издата и да ли постоје и које сметње за спровођење поступка.

По пријему изјашњења лица из претходног пасуса, суд ће огласом објавити покретање поступка за поништење исправе.

Оглас садржи битне састојке исправе потребне за њено идентификовање, рок у коме се могу поднијети пријаве или приговори против приједлога (огласи рок), позив да се исправа покаже суду или извијести суд о лицу и пребивалишту лица које држи исправу, упозорење да ће се исправа судски поништити ако се у огласном року са исправом не пријави суду или не стави приговор против приједлога за поништење исправе, упозорење дужнику да по овој исправи не може пуноважно испунити своју обавезу, нити замијенити или обоновити исправу, нити издати нове купоне или талоне и да ималац исправе не смије пренијети права из ове исправе.

Поменути оглас доставиће се свим заинтересованим лицима и објавити на огласној табли суда и једанпут објавити о трошку предлагача у «Службеном глансику БиХ», а по потреби и у «Службеном гласнику Републике Српске» или на други одговарајући начин.

Огласни рок тече од дана објављивања, а ако је оглас објављен у оба службена гласила, огласни рок тече од дана објављивања у гласилу у којем је касније објављен.

Дужник не смије испунити обавезу из исправе чије се поништење тражи, нити исправу преиначити, обновити или пренијети на друго лице или за њу издати нове купоне или талоне од момента кад му је достављен оглас или кад је на било који начин сазнао за покретање поступка ради поништења исправе.

Забрана из претходног става траје све док рјешење о поништењу исправе или о обустави поступка не постане правноснажно.

Дужник се може ослободити обавезе само ако износ дуга уплати на депозит суда.

Дужник је овлашћен да задржи исправу чије се поништење тражи, ако му буде поднесена ради испуњења обавезе или ако је до ње дошао на други начин. Дужник је обавезан да задржану исправу одмах преда суду код којег се води поступак за поништење, са назаначењем личног имена и адресе лица које му је исправу предало.

Суд ће обуставити поступак за поништење исправе ако предлагач повуче приједлог или ако предагач у одређеном року не положи у судски депозит потребан новчани износ за објављивање огласа или ако треће лице поднесе суду исправу или докаже пред судом постојање исправе чије се поништење предлаже.

Прије доношења рјешења суд је дужан обавијестити предлагача о свакој пријави трећег лица и благовремености те пријаве. Кад суд утврди да су испуњени услови за даље вођење поступка, а протекне огласни рок, заказаће рочиште и позвати предагача, изадаваоца исправе, дужника из исправе и сва лица која су се пријавила суду или поднијела приговоре против приједлога за поништење исправе. На основу резултата поступка суд доноси рјешење о поништењу исправе или о одбијању приједлога.

Рјешење о поништењу исправе садржи податке о издаваоцу иправе и предлагачу, као и битне састојке исправе уз означење износа обавезе ако гласи на испуњење новчане обавезе.

Против рјешења којим се приједлог за поништење исправе одбацује или одбија или поступак обуставља, жалбу може изјавити само предагач. Против рјешења о поништењу исправе жалбу може изавити издавалац исправе или дужник из те исправе, као и лице овлашћено на основу исправе, ако није предлагач.

Правноснажно рјешење којим се исправа поништава, замјењује поништену исправу, док се не изда нова.

На основу правноснажног рјешења о поништењу исправе, предлагач може од дужника захтијевати остваривање свих права која проистичу из те исправе или му на основу ње припадају, а може захтијевати и да му се о његовом трошку изда нова исправа уз предају рјешења о поништењу.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.