Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Право служности

Сматрам да је тему права служности, као и код посједа и права својине, најлакше обрадити на тај начин што ће вам се презентовати одредбе чланова 49. - 59. Закона о основним својинско правним односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90 и "СГРС", број 38/03) који је на снази у Републици Српској. Додао сам "(1) (2) (3)" ознаке за ставове да вам је лакше пратити гдје су позиционирани ставови.

Члан 49.
(1) Стварна служност је право власника једне некретнине (повласно добро) да за потребе те некретнине врши одређене радње на некретнини другог власника (послужно добро) или да захтијева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи које иначе има право вршити на својој некретнини.
(2) Стварна служност се може установити на одређено вријеме или за одређено доба године.
(3) Ако је повласно или послужно добро друштвено средство у друштвено правном лицу, радници или други радни људи у том друштвено правном лицу имају права, односно обавезе које имају носиоци права, односоно обавеза које проистичу из стварних служности, ако законм или уговором није друкчије одређено.

Члан 50.
(1) Стварна служност врши се на начин којим се најмање оптерећује послужно добро.
(2) Ако је за вршење стварне служности потребно кориштење неког уређаја или предузимање неке радње, трошкове одржавања тог уређаја и предузимање те радње сноси власник повласног добра.
(3) Ако уређај или радња служи и интересима власника послужног добра, трошкове одржавања тог уређаја и трошкове предузимања те радње сносе, сразмјерно користи коју имају власник повласног и власник послужног добра.

Члан 51.
Стварна служност заснива се правним послом, одлуком државног органа и одржајем.

Члан 52.
На основу правног посла стварна служност стиче се уписом у јавну књигу или на други одговарајући начин одређен законом.

Члан 53.
(1) Одлуком суда или другог државног органа, стварна служност установљава се када власник повласног добра у цјелини или дјелимично не може користити тим добром без одговарајућег кориштења послужног добра, као и у другим случајевима одређеним законом.
(2) Служност из става 1. овог члана стиче се даном правоснажности одлуке, ако законом није друкчије одређено.
(3) На захтјев власника послужног добра, надлежни државни орган утврђује и одговарајућу накнаду коју је власник повласног добра дужан да плати власнику послужног добра.

Члан 54.
(1) Стварна служност стиче се одржајем када је власник повласног добра фактички остваривао служност за вријеме од 20 година а власник послужног добра се томе није противио.
(2) Стварна служност се не може стећи одржајем ако је вршена злоупотребом повјерења власника или посједника послужног добра, силом, преваром или ако је служност уступљена до опозива.

Члан 55.
Стварна служност на некретнини која је друштвено средство у друштвеном правном лицу не може се стећи одржајем.

Члан 56.
(1) Власник повласног добра може тужбом захтијевати да се према власнику послужног добра утврди постојање стварне служности.
(2) На тужбу из става 1. овог члана сходно се примјењују одредбе члана 37. став 2. овог закона. (види линк "Право својине")

Члан 57.
Ако се власник повласног добра неосновано спречава или омета у вршењу стварне служности, он може тужбом захтијевати да то спречавање или ометање престане.

Члан 58.
(1) Стварна служност престаје ако се власник послужног добра противи њеном вршењу а власник повласног добра три узастопне године није вршио своје право.
(2) Власник послужног добра може захтијевати да престане право стварне служности када она постане непотребна за кориштење повласног добра или кад престане други разлог због ког аје она заснована.
(3) Стварна служност престаје ако се не врши за вријеме потребно за њено стицање одржајем, када исто лице постане влансик послужог и повласног добра или пропашћу повласног, односно послужног добра.

Члан 59.
(1) Ако се подијели повласно добро, стварна служност остаје у корист свих његових дијелова.
(2) Власник послужног добра може захтијевати да стварна служност власника појединог дијела подијељеног повласног добра престане ако стварна служност не служи за потребе тог дијела.
(3) Ако је подијељено послужно добро, стварна служност остаје само на дијеловима на којима је вршена.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.