Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Чување исправе

Суд је дужан примити исправу на чување кад је законом за поједине врсте исправа то изричито одређено или кад је то потребно ради обезбјеђења одређених имовинских или других права. Исправа се може поднијети на чување сваком стварно надлежном суду.

О пријему исправе на чување суд саставља записник у који се уноси начин утврђивања идентитета подносиоца исправе, врста и назив примљене исправе. Примљена исправа ће се ставити у посебан омот, запечатити и чувати одвојено од осталих списа.

Кад суд прима на чување тестамент који није састављен у суду, завјешталац га предаје лично у отвореном или затвореном омоту. Кад се на чување предаје отворен тестамент, судија ће га прочитати завјештаоцу и указати на евентуалне недостатке због којих тестамент не би био пуноважан.

Након пријема исправе на чување, суд ће подносиоцу исправе издати потврду.

Ако се исправа о тестаменту, осим судског тестамента, преда на чување суду на чијем подручју завјешталац нема пребивалиште, суд је дужан одмах о томе обавијестити суд на чијем подручују завјешталац има пребивалиште.

Исправа која се налази на чувању код суда, вратиће се подносиоцу ипсраве на његов захтјев или његовом пуномоћнику који има овјерену пуномоћ за тај посао.

О враћању исправе саставиће се записник у коме ће се записати начин утврђивања идентитета лица коме се враћа исправа.

Ако се исправа враћа пуномоћнику, пуномоћ се прилаже записнику и задржава у спису.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.