Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Одређивање накнаде за експроприсане непокретности

У поступку одређивања накнаде за експроприсану непокретност суд одређује висину накнаде за експроприсану непокретност кад корисник експропријације и ранији власник пред надлежним општинским органом управе нису постигли споразум о накнади за експроприсану непокретност.

Ако учесници не постигну споразум о накнади за експроприсану непокретност у року од два мјесеца од дана правноснажности рјешења о ескпропријацији, надлежни општински орган управе доставиће правноснажно рјешење о експропријацији са свим списима и доказима о исплати власнику понуђеног износа накнаде или о погању истог у депозит суда на чијем се подручју налази експрописана непокретност, ради одређивана накнаде.

Орган напријед наведен може и прије истека рока од два мјесеца доставити рјешење о експропријацији са списима надлежном суду, ако из изјава учесника утврди да се не може постићи споразум о накнади. Ако надлежни орган управе не поступи по наведеним одредбама у учесници се могу непосредно обратити надлежном суду са захтјевом за одређивање накнаде.

Поступак одређивања накнаде за експроприсану непокретност суд води по службеној дужности.

Суд ће одредити рочиште на којем ће омогућити учесницима да се изјасне о облику и обиму, односно висини накнаде, као и о доказима о вриједности непокретности, који се прибављају по службеној дужности. Суд ће на рочишту извести и дуге доказе које учесници предложе, ако нађе да то има значаја за одређивање накнаде, а по потрби одредиће и вјештачење.

Трошкове поступка одређивања накнаде за експроприсане непокретности сноси корисник експропријације, осим трошкова који су изазвани неоправданим поступцима ранијег влансика.

Ако учесници закључе споразум да се накнада за експроприсану зграду или стан одреди у облику давања друге зграде или стана, споразумом ће се одредити и рок за извршење узајамниг обавеза. Ако тај рок не одреде, суд ће рјешењем о накнади одредити рок о исељењу из експроприсане зграде, односно стана као посебног дијела зграде, према Закону о експропријацији.

Поступање из претходног пасуса сходно се примјењује и на земљорадника кад му је по споразуму са корисником експропријације или на његов захтјев, накнада за експроприсано пољопривредно земљиште одређена давањем у власништво дуге непокретности.

Након што утврди битне чињенице, суд доноси рјешење којим одређује облик и обим, односно висину накнаде за експроприсану непокретност.

Ако учесници закључе споразум о облику и обиму, односно висини накнаде, суд ће своје рјешење засновати на њиховом споразуму, уколико нађе да споразум није у супротности са принудним прописима, о располагању државни средствима и другим принудним прописима, као и у супротности с правилима морала.

Одредбе о поступку одређивања накнаде за експроприсану непокретност сходно се примјењују и у другим случајевима када се ранијем власнику по закону признаје право на накнаду за непокретност на којој је изгубио право власништва или друго стварно право.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.