Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Одузимање и враћање родитељског права

Суд ће родитељу одузети родитељско право ако родитељ злоупотрбљава родитељско право, или је дијете напустио, или је својим понашањем очигледно показао да се не брине о дјетету, или грубо занемајуре своје дужности. Суд може родитељско право вратити родитељу, ако престане разлог због кога му је то право одузето. Родитељ коме је одузето родитељско право не ослобађа се од дужности издржавања своје малољетне дјеце.

Поступак за одузимање односно враћање родитељског права покреће се на приједлог родитеља односно усвојитеља којима родитељско право или органа старатељства, а поступак за враћање родитељског права покреће се и на приједлго родитеља коме је било одузето то право. Ако поступак није покретнут на приједлог органа старатељства, суд ће без одлагања обавијестити овај орган о покретању поступка и позвати га да учествује у поступку.

Суд ће, по службеној дужности, утврдити све чињенице које су битне за доношење рјешења.

Ради утврђивања битних чиењница, суд ће одржати рочиште на које ће позвати предлагача, орган старатељства, оба родитеља и старатеља лица чијем се родитељу одузима, односно враћа родитљско право. Суд је дужан да саслуша родитеље, а малољетник се саслушава само кад је то неопходно и није штетно за његово душевно здравље.

При доношењу рјешења о одузимању и враћању родитељског права, суд ће узети у обзир и жеље малољетника, ако је способан да их изрази.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.